CD&V

Antwoord van CD&V aan Hand in hand tegen racisme vzw

In uw schrijven schuift u twee krachtlijnen naar voor die volgens u cruciaal zijn in het debat rond racisme, discriminatie en diversiteit. Wij treden u daarin bij. Inderdaad, discriminatie komt nog te vaak voor. Daarnaast moeten we blijven inzetten op een maximale inschakeling van mensen met een migratieachtergrond in onze arbeidsmarkt.

 1. We zijn het er absoluut mee eens dat racisme en discriminatie niet kunnen. Daarom hebben we in het verleden tal van wetten gestemd die dit kordaat moeten aanpakken en strafbaar maken. Op wetgevend vlak zijn de meeste hinderpalen dan ook weggewerkt.

Evenwel zien we dat in de praktijk de wetten niet altijd even goed afgedwongen kunnen worden. Racisme en, zeker, discriminatie komen nog al te vaak voor. Soms bewust, vaak onbewust. Daarom is het tijd om een tandje bij te steken en resoluut het nultolerantiebeleid inzake discriminatie op de werkvloer, op de woonmarkt en in andere domeinen verder uit te breiden.

In de strijd tegen discriminatie op de werkvloer doen we een beroep op alle betrokkenen: overheid, werkgevers en vakbonden. Er komen informatiecampagnes die slachtoffers en getuigen van discriminatie informeren over hun rechten en sensibiliseren om hiervan melding te doen bij de bevoegde instanties. De proactieve aanpak van discriminatie wordt een topprioriteit voor alle inspectiediensten. Het systeem van praktijktesten wordt daartoe verfijnd.

Ook schenken we de nodige aandacht aan interculturalisering en promoten we het wederzijds respect tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen. Ook zo kan discriminatie en racisme de pas worden afgesneden. Wij staan positief tegenover verschillende religies en niet-confessionele levensbeschouwingen, voor zover zij een scheiding tussen staat en levensbeschouwing aanvaarden en voor zover zij elke vorm van religieus of ideologisch geïnspireerd geweld verwerpen. We erkennen de waarde die zij hebben voor onze samenleving. Zij moeten zich bijgevolg kunnen manifesteren in organisaties en instellingen met een eigen identiteit en verdienen de bescherming van onze democratische instellingen. Vanzelfsprekend wordt daarbij elke vorm van radicalisering tegengegaan en aangepakt.

2. België scoort niet goed wat de tewerkstelling van nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond betreft. Zeker als we dit vergelijken met andere lidstaten van de Europese Unie. Daarom stellen wij verschillende maatregelen in ons verkiezingsprogramma voor om de arbeidsdeelname van deze mensen te verhogen. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op de arbeidsmarkt zelf als op verschillende vormen van onderwijs en opleidingen. Op die manier nemen we verschillende hinderpalen weg die de toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een migratieachtergrond bemoeilijken.

Zo willen wij:

  • De strijd tegen discriminatie en negatieve beeldvorming in alle domeinen fors opvoeren. Daarnaast worden bedrijven die meestappen in een systeem van ‘blinde sollicitaties’ aangemoedigd;
  • De begeleiding die voor hoogopgeleide nieuwkomers is voorzien bij de procedure tot diplomagelijkschakeling veralgemenen. Zo kan meer transparantie en zekerheid worden geboden over de verworven competenties en het matchingproces versneld worden. De procedure tot erkenning van buitenlandse diploma’s neemt vanaf de indiening van het volledige dossier maximaal vier maanden in beslag. Tevens waken we over de betaalbaarheid van de procedure;
  • Opleidingsverstrekkers en werkgevers ondersteunen bij het ontwikkelen van een taalgericht vakonderwijs en het creëren van een taalrijke werkvloer waar anderstaligen de kans krijgen de taal te leren;
  • Een duidelijke sprong voorwaarts maken in de structurele verankering van welomschreven kansengroepen op de arbeidsmarkt. We pleiten voor het gebruik van stimulerende en responsabiliserende maatregelen, zoals slimme streefcijfers, aan de hand van concrete doelstellingen aangepast per sector en per regio. Dit veronderstelt voorafgaande nulmetingen en constante monitoring, zodat tijdig kan worden bijgestuurd;
  • Dat de Vlaamse overheid zijn voorbeeldfunctie waarmaakt door een geactualiseerd en realistisch streefcijfer van personeelsleden uit etnisch-culturele minderheden;
  • Dat de federale overheid een nulmeting uitvoert via de methode van sociaal-economische monitoring. Op basis hiervan wordt een gedragen en realistisch streefcijfer ingevoerd voor de federale overheid, inclusief een concreet actieplan om dit cijfer te behalen;
  • De engagementsverklaring interculturaliseren, na evaluatie, uitbreiden tot de jeugd en sportsector;
  • Daarnaast verder werken aan de interculturalisering van de welzijns- en zorgsector, zowel wat de toegang tot het aanbod betreft als aangaande het aantrekken van allochtone jongeren naar een baan of een opleiding in de sector;
  • Een verscherpte strijd tegen discriminatie op de werkvloer door alle betrokkenen: overheid, werkgevers en vakbonden. Er komen informatiecampagnes die slachtoffers en getuigen van discriminatie informeren over hun rechten en sensibiliseren om hiervan melding te doen bij de bevoegde instanties. De proactieve aanpak van discriminatie wordt een topprioriteit voor alle inspectiediensten. Het systeem van praktijktesten wordt daartoe verfijnd.
  • Geen algemeen verbod op religieuze en levensbeschouwelijke symbolen in de openbare dienstverlening, met uitzondering van zij die gezagsfuncties uitoefenen (bv. rechters). Wel eisen we de neutraliteit van de geleverde diensten, zodat iedereen die zich tot de overheid richt een gelijke behandeling krijgt. 

Foto's Steunbetuigingen

Bart Daems

Ik steun.

Alex Agnew

Alex Agnew steunt de campagne.

Moussa Laytouss

hallo,

Ik vind de campagne om discriminatie op de arbeidsmarkt en eigenlijk van de wereld te weren wel héél belangrijk, en niet meer van deze tijd ! Werkloosheid kan meerdere oorzaken hebben, waarvan DISCRIMINATIE zeker één is ! Werkloosheid  en discriminatie leiden of kunnen bevorderend werken om iemand in armoede te doen belanden en/of brengt kansarme gezinnen voor, die dan vaak in een vorm van armoede moeten zien te overleven...

Daarom zeggen wij, Armoede& Discriminatie zijn OnRechten want Recht op Werk=( wat eigenlijk een recht op en tot een persoonlijke ontwikkeling en verrijking) zijn Basis Rechten!!

het zou en mag zelf in de EU grondwet opgenomen worden zodat Armoedeé discrimnatie minder en minder voorkomen zodat meer en meer mensen uit de werkloosheid worden gehaald en dat er op die manier de arbeidsmarkt, nieuwe candidaten nieuwe betrekkingen en/of jobs aangeboden krijgen of kunnen vinden en zich zo dan verder kunnen ontwikkelenen en uiteindelijk heeft een moderne samenleving en maatschappij er ook alle baat bij om armoede & discriminatie aan te pakken en te weren.

Ik stel samen met anderen vast dat de sociale kloof en kloof tussen zij die een leven hebben en zij die de illusie hebben van een leven te hebben is en word eigenlijk, sinds de eeuwwisseling( 1999-2000), de invoering vd nieuwe € munt, de opkomst van nieuwe gigantische economische machten, de kloof tussen arm en rijk langs alle kanten aangepakt werd om de kloof dieper en groter te maken. 

Daarom steun ik en doe ik mee door mensen( vrienden,contacte,enz..) uit te nodigen om hiernaartoe te surfen de link die ik in mijn mail meestuur even te raadplegen en op de website, de knop " IK STEUN", te klikken.

mvg,Grtz,

Moussa L. (....A worried world citizen!)

Annabelle Van Nieuwenhuyse

Annabelle Van Nieuwenhuyse steunt de campagne

Ilse Heip

Onze arbeidsmarkt zou een weerspiegeling moeten zijn van onze samenleving. Een vicieuze cirkel waar ik mij zorgen over maak: door jarenlange discriminatie en het gebrek aan kansen geraken mensen geïsoleerd en zakken zelfs af naar criminaliteit. Hoe zou je zelf zijn als je geen rooie duit hebt? De gevangenissen reflecteren dit en dat is koren op de molen voor rechtse bewegingen. Die er dan weer voor zorgen dat er meer angst en minder kansen zijn voor anders gekleurde mensen. Hoog tijd om die cirkel te doorbreken... 

Joan Leeflang

Recht op werk voor elke burger. Ongeacht hun huidskleur, geslacht, geloofsovertuiging  of sexuele geaardheid.

Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool.

Citaat Nelson Mandela.

nicole timmerman

steunbetuiging omdat alle mensen dezelfde noden en verlangens hebben. diversiteit verrijkt!

Yves Van Reusel

Mensen die andere discrimineren missen zoveel rijkdom...

Bert Gabriëls

Steun! Steun! Steun!

Yves Bocklandt

Superdiversiteit is de toekomst. Of we het nu willen of niet. En zoals klimaatverandering een feit is, vormt ook superdiversiteit een uitdaging. Vlaanderen lijkt op dit punt nog steeds op de rem te staan. Heel diep in ons leeft als het ware de hunker naar een ver verleden. Graag willen we het 'onder-ons-houden'. Maar dat 'ons' verkleurt in sneltempo. En zoals het geen zin heeft om rechtopstaand een sterke golf te trotseren, zullen we makkelijker met dit gegeven kunnen omgaan indien we leren mee-surfen op de stroom.

Discriminatie voedt de geweldsspiraal. Het vergroot de druk en polarisatie. De golf wordt dan een clash, die meer pijn en slachtoffers zal veroorzaken, aan beide kanten.

Paul J.J. Beliën

Bruno Verheyden

Geef me werk, werk, werk,

'k heb twee handen, 'k voel me sterk

(De Kreuners, 1984)

Natacha Michiels

Recht op werk voor iedereen!

Hugo Van Dienderen

Discriminatie bij aanwerving is één van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen in onze superdiverse samenleving. Dat hebben tal van studies uitgewezen. We weten dit dus al jaren. Toch maakt het beleid daar geen werk van. dat klaag ik als voorzitter van GroenPlus met kracht aan.

Bart Daems

Samen maken we er werk van!

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier